Spørgsmål og Svar

Fondens dækning Dækning af indskud Garantiformuens dækker op til et beløb svarende til EUR 100.000. Dækningen opgøres efter fradrag af indskyders forfaldne forpligtelser over for instituttet.

Visse særlige indskud har dog en højere dækning.

Hvordan er indskud på en fælleskonto dækket?
Dækningen for de enkelte ejere svarer til ejerandelen. Hvis flere navne/cprnr. er registreret som ejere af kontoen, vil dækningen gælde for hvert navn/cpr-nr.

Hvordan er pensionskonti dækket? Indskud på pensionskonti oprettet i henhold til lov er fuldt dækket af Garantiformuen. Det gælder, både når pensionsmidlerne står som et kontant indskud, og hvis de indskudte midler er placeret i en pensionspuljeordning, der administreres af banken.

Den fulde dækning betyder, at dækningen er uden beløbsbegrænsning og uden fradrag for forfaldne forpligtelser over for instituttet.

Har pensionsopspareren derimod selv placeret hele eller dele af sine pensionsmidler i værdipapirer, vil pensionsopspareren få udleveret sine værdipapirer uden om konkursboet, idet pensionsopspareren er separatist.

I det tilfælde, at instituttet ikke kan udlevere papirerne, dækker Garantiformuen som led i investorgarantiordningen et tab med op til EUR 20.000. Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet.

Tab herudover skal anmeldes som et krav mod konkursboet.

Dækker Garantiformuen også pensioner, der administreres af arbejdsgiver?

Den fulde dækning for pensionskonti, der er oprettet i henhold til lov, gælder uanset om pensionsordningen er tegnet i privat regi eller som led i en arbejdsgiverordning.
Opdateret per 7. september 2016
Påvirker den fulde dækning af pensionskonti dækningen af et almindeligt indskud i pengeinstituttet?
Hvis en indskyder både har en pensionskonto oprettet i henhold til lov og et navnenoteret indskud i samme institut, er indskyderen fuldt ud dækket for så vidt angår pensionsopsparingen. Herudover er indskyder dækket af de almindelige regler for de øvrige indskud, som indskyder måtte have i instituttet.
Er der forskel på dækningen af midlerne i pensionsordninger alt efter om de står kontant på en pensionskonto eller er investeret i værdipapirer og lagt i et pensionsdepot i den pågældende bank?

Kontante midler på pensionskonti, der er oprettet i henhold til lov, dækkes fuldt ud af indskydergarantiordningen. Tilsvarende gælder, hvis pensionsmidlerne er placeret i værdipapirer som led i en puljeordning. Den fulde dækning gælder, så længe midlerne står på pensionskontoen. Hvis midlerne udbetales og herefter placeres på en almindelig indskudskonto, vil det være dækningen for navnenoterede indskud, der finder anvendelse. I en periode på 6 måneder fra udbetaling fra en pensionskonto, der har været fuldt dækket, gælder der en særlig dækning på EUR 150.000.

I det omfang en indskyder selv placerer sine pensionsmidler i værdipapirer, vil de pågældende værdipapirer ikke være omfattet af den fulde dækning, men derimod af en dækning på op til et beløb svarende til EUR 20.000 i den situation, hvor instituttet ikke kan udlevere værdipapirerne. Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet. Udgangspunktet er dog, at investor skal have sine værdipapirer udleveret uden om konkursboet.

Har kursen på EUR betydning for dækningen fra Garantiformuen?

Dækningen i DKK er påvirket af kursen på EUR.

Source: Spørgsmål og Svar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s